පුරවැසි ලංකා,
6/5, ලෙයාර්ඞ්ස් පාර, කොළඹ 05.,
ශ්‍රි ලංකාව.

දුරකතන: +94 011 2370803 / 4
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය: info@citizenslanka.org

This post is also available in: English, தமிழ்

අප අමතන්න

සම්බන්ධව සිටින්න

සිටිසන් ලංකා වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන ලබා ගැනීමට අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලැයිස්තුවට එක් වන්න

සමාජ වෙබ් අඩවි තුළ සිටිසන් ලංකාව සොයාගන්න