ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩ නැගීමට මගපෙන්වීමක්

විකල්ප ප‍්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ ප‍්‍රකාශනයකි

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා හැදෙන හැටි – ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 1 වැනි පියවර

මූලධර්ම සහ එදිරිගාමී තේමා – ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 2 වැනි පියවර

මානව අයිතිවාසිකම්  සංස්කෘතියක් ගොඩ නැගීම – ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 3 වැනි පියවර 

විධායක අංශයේ නිර්මිතය – ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 4 වැනි පියවර

ව්‍යවස්ථාදායකයේ සැලැස්ම –  ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 5 වැනි පියවර

අධිකරණ අංශය සැලසුම් කිරීම – ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 6 වැනි පියවර

ආණ්ඩු කිරීමේ විමධ්‍යගත ආකෘති –  ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි – 7 වැනි පියවර

This post is also available in: தமிழ், සිංහල

Want to get involved in the making of constitution?

Get Involved