2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1988 අංක 64 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන ) පනත

1988 අංක 64 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2009 අංක 65 දරන කැළැ (සංශෝධන ) පනත

2009 අංක 65 දරන කැළැ (සංශෝධන ) පනත...

Read More

ආයතන සංග්‍රහය

ආයතන සංග්‍රහය...

Read More

1999 අංක 27 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත

1999 අංක 27 දරන අධිකරන විධාන (සංශෝධන ) පනත...

Read More