2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1981 අංක 36 දරන සිවිල් නීතී (සංශෝධන) පනත

1981 අංක 36 දරන සිවිල් නීතී (සංශෝධන) පනත...

Read More

1978 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව

1978 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ...

Read More

2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (විශේෂ විධිවිධාන පනත)

2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (ව...

Read More

1992 අංක 15 දරන ළමයින් දරුකමට හදා ගැනීමේ (සංශෝධන ) පනත

1992 අංක 15 දරන ළමයින් දරුකමට හදා ගැනීමේ (ස...

Read More