2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1992 අංක 62 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් (සංශෝධන )පනත

1992 අංක 62 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් (සංශෝධන )ප...

Read More

1985 අංක 50 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත

1985 අංක 50 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2013 අංක 22 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන ) පනත

2013 අංක 22 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (ස...

Read More

1941 අංක 27 පඩිපාලක සභා අඥා පනත (සංශෝධන )පනත

1941 අංක 27 පඩිපාලක සභා අඥා පනත (සංශෝධන )පනත...

Read More