2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1987 අංක 18 දරන නගර සභා (සංශෝධන ) පනත

1987 අංක 18 දරන නගර සභා (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2009 අංක 41 දරන වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව (සංශෝධන ) පනත

2009 අංක 41 දරන වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු...

Read More

1996 අංක 13 රාජ්‍ය සේවා අන්‍යොන්‍ය අර්ථසාධක සංගම් (සංශෝධන )පනත

1996 අංක 13 රාජ්‍ය සේවා අන්‍යොන්‍ය අර්ථසා...

Read More

2013 අංක 25 දරන උප්පැන්න සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත

(110 වන අධිකාරය වූ) උප්පැන්න සහ මරණ ලියාප...

Read More