2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1988 අංක 47 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර මුදල් (සංශෝධන )පනත

1988 අංක 47 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර ...

Read More

1978 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව

1978 ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ...

Read More

1997 අංක 15 දරන සමථ මණ්ඩල (සංශෝධන )පනත

1997 අංක 15 දරන සමථ මණ්ඩල (සංශෝධන )පනත...

Read More

1983 අංක 36 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත

1983 අංක 36 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත...

Read More