2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1989 අංක 17 පූර්ණ වයස් (සංශෝධන ) පනත

1989 අංක 17 පූර්ණ වයස් (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2004 අංක 4 දරන ධීවර සහ ජල සම්පත් (සංශෝධන ) පනත

2004 අංක 4 දරන ධීවර සහ ජල සම්පත් (සංශෝධන ) ප...

Read More

1980 අංක 46 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර මුදල් (සංශෝධන )පනත

1980 අංක 46 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර ...

Read More