2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1999 අංක 44 දරන යුනෙස්කෝ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල පනත

1999 අංක 44 දරන යුනෙස්කෝ ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල ...

Read More

2014 අංක 34 දරන මහ නගර සභා (සංශෝධන ) පනත

2014 අංක 34 දරන මහ නගර සභා (සංශෝධන ) පනත...

Read More

1991 අංක 32 දරන දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය (සංශෝධන ) පනත

1991 අංක 32 දරන දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය (සංශෝධන )...

Read More