2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5* වැනි වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවකු, අසුරන්නකු, බෙදාහරින්නෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති භාණ්ඩ එහි සඳහන් කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට මෙයින් නියම කරන පනත

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

 

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

2016 අංක 1 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡුන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත

(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත් පාලන ආයතන ඡුන්ද ...

Read More

1988 අංක 21 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන පනත)

1988 අංක 21 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (ස...

Read More

2007 අංක 11 දරන මදුරුවන් බෝවීම වැළැක්වීමේ (සංශෝධන ) පනත

2007 අංක 11 දරන මදුරුවන් බෝවීම වැළැක්වීමේ ...

Read More

2009 අංක 41 දරන වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව (සංශෝධන ) පනත

2009 අංක 41 දරන වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු...

Read More