සාම විමර්ශී

13 වෙනි වැළුම 02 වෙනි කලාපය / 2016 දෙසැම්බර්

විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ ප්‍රකාශනයකි

සාම විමර්ශී

This post is also available in: தமிழ், සිංහල

More News

LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT NO 19-2016 ENGLISH

LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT NO 19-2016_ENGLISH  ...

Read More

Notice on Right to Information

Contact details of the Information Officers and the Designated Officer of Parliament of Sri Lanka ap...

Read More

Sixth Report of the Committee on Public Petitions presented on 29.11.2016

Sixth Report of the Committee on Public Petitions presented on 29.11.2016 Sixth Report of the Com...

Read More