සාම විමර්ශී

13 වෙනි වැළුම 02 වෙනි කලාපය / 2016 දෙසැම්බර්

විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ ප්‍රකාශනයකි

සාම විමර්ශී

This post is also available in: தமிழ், සිංහල

More News

Enabling citizen consensus for the Constitution-making process

By N. Sarasi  A CSO collective called the Citizens’ Initiative for Constitutional Change (CICC...

Read More

LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT NO 19-2016 ENGLISH

LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT LAW COMMISSION (AMENDMENT) ACT NO 19-2016_ENGLISH  ...

Read More

Right to Information Application Forms

Information Application PDF link : Click Here Acknowledgment PDF link : Click Here Register of...

Read More

CPA’s Outreach and Capacity Building team helps provide addresses for 1,500 plantation sector families in Maskeliya ( Daily FT Saturday, 12 March 2016)

The Outreach and Capacity Building team of the CPA, working together with the Central Provincial...

Read More