பிரஜைகள் லங்கா
6/5, லெயாட்ஸ் வீதி, கொழும்பு-05,
இலங்கை.

தொலைபேசி இலக்கம்: +94 011 2370803/4
மின்னஞ்சல்: info@citizenslanka.org

This post is also available in: English, සිංහල

எம்மை தொடர்பு கொள்க

தொடர்பில் இருங்கள்

எங்கள் மின்னஞ்சல் பட்டியலில் இணைவதின் மூலம் சிடிசன் லங்கா பற்றிய பதிவேற்றங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

சமூக ஊடகத்தில் சிடிசன் லங்காவை கண்டுபிடிக்க