வளங்கள்

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 10/2006

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 10/2006 அரச ஊழியர்கள் பெற்றுக் கொள்ளாத விடுமுறைகளுக்கு ஊக்குவிப்பு படி செலுத்துத...

மேலும் வாசிக்க

சுற்றுநிரூபங்கள்

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 10/2006

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 10/2006 அ...

மேலும் வாசிக்க

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 09/2006

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 09/2006 அ...

மேலும் வாசிக்க

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 08/2006

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல: 08/2006 அ...

மேலும் வாசிக்க

விண்ணப்பப் படிவங்கள்

ளுளுடீ 10 (வைப்பிலிடல் பத்திரம்)

இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்புச் சபையின் வ...

மேலும் வாசிக்க

“3பு சேவிங்” க்கான பதிவூ

இது இலங்கை வங்கியின் சேமிப்பினை பதிவ...

மேலும் வாசிக்க

தேசிய பயிலுநர் கைத்தொழில் பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம

இது கைத்தொழில் பயிற்சியை பெறுவதற்கா...

மேலும் வாசிக்க