යාවත්කාලීන

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත PDF link : Click Here  ...

වැඩි දුර කියවන්න

ප්‍රවෘත්ති

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසී...

වැඩි දුර කියවන්න

REGULATIONS OF RIGHT TO INFORMATION ACT, No. 12 OF 2016

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවා...

වැඩි දුර කියවන්න

බහුමාධ්ය

2005 අංක 34 දරන ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ පනත

2005 අංක 34 දරන ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ ප...

වැඩි දුර කියවන්න

1998 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක පනත

1998 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක පනත PDF link : Cli...

වැඩි දුර කියවන්න

ඇති විශේෂ ගැසට් අංක : 1928/26 – (සිකුරාදා, පෙබරවාරි 17, 2017).

පළාත් පාලන ජන්ත විමසීමේ ආඥා පනත (262 වන අ...

වැඩි දුර කියවන්න