ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩ නැගීමට මගපෙන්වීමක් විකල්ප ප‍්‍රතිපත්ති ...

වැඩි දුර කියවන්න

ශ්‍රී ලාංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන

පළමුවන සංශෝධනය සිට දහනව වන ආණ්ඩුක්‍ර...

වැඩි දුර කියවන්න

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිලිබඳ අතුරු වාර්තාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිලිබ...

වැඩි දුර කියවන්න

නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා සිවිල් සමාජ අකමුතුව

නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා සිවිල් සමාජ අකමුත...

වැඩි දුර කියවන්න

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපට අවශ්‍ය ඇයි?

  නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපට ...

වැඩි දුර කියවන්න