ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත, 2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින මෙහෙ...

වැඩි දුර කියවන්න

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ...

වැඩි දුර කියවන්න

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටිපාටි

ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ගොඩනැගීමේ පටි...

වැඩි දුර කියවන්න

ශ්‍රී ලාංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන

පළමුවන සංශෝධනය සිට දහනව වන ආණ්ඩුක්‍ර...

වැඩි දුර කියවන්න

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිලිබඳ අතුරු වාර්තාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිලිබ...

වැඩි දුර කියවන්න

නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා සිවිල් සමාජ අකමුතුව

නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා සිවිල් සමාජ අකමුත...

වැඩි දුර කියවන්න

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපට අවශ්‍ය ඇයි?

  නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපට ...

වැඩි දුර කියවන්න