සම්පත්

1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතකි

1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතකි PDF link : Click Here  ...

වැඩි දුර කියවන්න

චක්‍රලේඛ

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක: 22/1999(VI)/2005

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක:  22/1999(VI)/2005 ...

වැඩි දුර කියවන්න

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක: 22/1999(v)/2005

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක: 22/1999(v)/2005 ර...

වැඩි දුර කියවන්න

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක: 22/1993(III)/2005

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක: 22/1993(III)/2005 ...

වැඩි දුර කියවන්න