2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைச் சட்டம் 2003-44_T

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபைச் சட்டத்தின் 20(5) ஆம் பிரிவின்கீழ் உரித்தளிக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் கீழ் செயற்படுகின்ற பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையானது, உற்பத்தியாளர், இறக்குமதியாளர், பொதியிடுவோர், விநியோகத்தர் அல்லது வியாபாரி எவரும் கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆகக்கூடுதலான சில்லறை விலைகளுக்கு மேலாக பின்வரும் பொருட்களை விற்பனை செய்யவோ, விற்பனைக்கு விடவோ, விற்பனைக்கு கோரவோ அல்லது விற்பனைக்காக காட்ச்சிப்படுத்தவோ முடியாதென கட்டளையிடுகின்றது.

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைச் சட்டம் 2003-44_த

This post is also available in: English, සිංහල

More News

1999 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க பராமரிப்புச் சட்டம்

1999 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க பராமரிப்புச...

Read More

வெளிநாட்டு மீன்பிடி படகுகள் கட்டுப்பாடு

வெளிநாட்டு மீன்பிடி படகுகள் கட்டுப்...

Read More

1988 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றாடல் (திருத்தச்) சட்டம்

1988 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றா...

Read More

1992 ஆம் ஆண்டின் 62 ஆம் இலக்க பணிக் கொடைக் கொடுப்பனவூ (திருத்தச்) சட்டம

1992 ஆம் ஆண்டின் 62 ஆம் இலக்க பணிக் கொடைக்...

Read More