16/2017 : පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශෝධන)

More News

1992 අංක 62 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් (සංශෝධන )පනත

1992 අංක 62 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීම් (සංශෝධන )ප...

Read More

2006 අංක 38 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන ) පනත

2006 අංක 38 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (ස...

Read More

1986 අංක 39 දරන මහ නගර සභා සහ නගර සභා (සංශෝධන ) පනත

1986 අංක 39 දරන මහ නගර සභා සහ නගර සභා (සංශෝධ...

Read More

1985 අංක 50 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත

1985 අංක 50 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත...

Read More