16/2017 : පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශෝධන)

More News

1993 අංක 4 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන පනත )

1993 අංක 4 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (ස...

Read More

ආයතන සංග්‍රහය

ආයතන සංග්‍රහය...

Read More

1988 අංක 24 පුරා වස්තු (සංශෝධන ) පනත

1988 අංක 24 පුරා වස්තු (සංශෝධන ) පනත...

Read More

1980 අංක 46 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර මුදල් (සංශෝධන )පනත

1980 අංක 46 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර ...

Read More