2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති සහල් වර්ග පහත සඳහන් උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙයින් නියෝග කරනු ලැබේ.

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1981 අංක 59 දරන සමුද්‍ර දූෂණය වැළක්වීමේ පනත

1981 අංක 59 දරන සමුද්‍ර දූෂණය වැළක්වීමේ පන...

Read More

1998 අංක 72 දරන සමථ මණ්ඩල (සංශෝධන )පනත

1998 අංක 72 දරන සමථ මණ්ඩල (සංශෝධන )පනත...

Read More

1978 අංක 2 දරන අධිකරන සංවිධාන පනත

1978 අංක 2 දරන අධිකරන සංවිධාන (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2011 අංක 2 දරන පිඩාකාරී ආයුධ (සංශෝධන ) පනත

2011 අංක 2 දරන පිඩාකාරී ආයුධ (සංශෝධන ) පනත...

Read More