2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති සහල් වර්ග පහත සඳහන් උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙයින් නියෝග කරනු ලැබේ.

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජල සම්පත් (සංශෝධන ) පනත

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජල සම්පත් (සංශෝධන ) ප...

Read More

1993 අංක 4 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන පනත )

1993 අංක 4 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (ස...

Read More

1981 අංක 52 සුතිකාධාර (සංශෝධන ) පනත

1981 අංක 52 සුතිකාධාර (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත 2003-44_ සි

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධ...

Read More