2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති සහල් වර්ග පහත සඳහන් උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙයින් නියෝග කරනු ලැබේ.

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

2013 අංක 23 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද (සංශෝධන) පනත

2013 අංක 23 දරන උඩරට විවාහ හා දික්කසාද (සංශ...

Read More

1981 අංක 57 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන ) පනත

1981 අංක 57 දරන වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන ) පනත...

Read More

1988 අංක 47 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර මුදල් (සංශෝධන )පනත

1988 අංක 47 දරන සේවා නියුක්තකයන්ගේ භාර අර ...

Read More

1998 අංක 29 දරන දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය (සංශෝධන ) පනත

1998 අංක 29 දරන දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහය (සංශෝධන )...

Read More