2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති සහල් වර්ග පහත සඳහන් උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙයින් නියෝග කරනු ලැබේ.

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

2013 අංක 22 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන ) පනත

2013 අංක 22 දරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ (ස...

Read More

1992 අංක 59 දරන සත්ව රෝග පනත පනත

Animal Diseases Act, No 59 of 1992...

Read More

1997 අංක 19 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන පනත )

1997 අංක 19 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (ස...

Read More

ඇති විශේෂ ගැසට් අංක : 1928/26 – (සිකුරාදා, පෙබරවාරි 17, 2017).

පළාත් පාලන ජන්ත විමසීමේ ආඥා පනත (262 වන අ...

Read More