2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක‍්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, ආනයනකරුවකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් පහත දක්වා ඇති සහල් වර්ග පහත සඳහන් උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මෙයින් නියෝග කරනු ලැබේ.

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

This post is also available in: English, தமிழ்

More News

1995 අංක 2 උප්පැන්න සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන ) පනත

1995 අංක 2 උප්පැන්න සහ මරණ ලියාපදිංචි කිර...

Read More

2014 අංක 36 ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන ) පනත

2014 අංක 36 ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2014 අංක 35 දරන නගර සභා (සංශෝධන ) පනත

2014 අංක 35 දරන නගර සභා (සංශෝධන ) පනත...

Read More

2005 අංක 23 ශාරීරික දඬුවම්(ඉවත් කිරීමේ (සංශෝධන ) පනත

2005 අංක 23 ශාරීරික දඬුවම්(ඉවත් කිරීමේ (සං...

Read More