2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைச் சட்டம்

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைச் சட்டத்தின் பிரிவு 20(5) இன் கீழ் உரித்தளிக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் கீழ் செயற்படுகின்ற பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபையானது, கீழே தரப்பட்டுள்ள அரிசி வகைகளை அவற்றின் எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆகக்கூடுதலான சில்லறை விலைகளுக்கு மேலாக உற்பத்தியாளர், இறக்குமதியாளர், விநியோகஸ்தர் அல்லது வியாபாரி எவரும் விற்பனை செய்யவோ, விற்பனைக்கு விடவோ, விற்பனைக்கு கோரவோ அல்லது விறப்னைக்காக காட்ச்சிப்படுத்தவோ முடியாதென கட்டளையிடுகின்றது

2003 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைச் சட்டம்

This post is also available in: English, සිංහල

More News

1981 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம் இலக்க இரைச்சிக்கடைக்காரர் (திருத்தச்) சட்டம்

1981 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம் இலக்க இரைச்சிக்கட...

Read More

2012 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க ஊழியர் சகாய நிதிய (திருத்தச்) சட்டம்

2012 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க ஊழியர் சகாய ந...

Read More

1983 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டம்

1983 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க நீதித்துறை (...

Read More

2011 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க ஆயுதத் தாக்கம் (திருத்தச்) சட்டம்

2011 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க ஆயுதத் தாக்க...

Read More