செய்திகள்

தகவலுக்கான உரிமை தொடர்பான அறிவித்தல்

2016 ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டத்தின் 23(1) பிரிவின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை பாராளுமன்றத...

மேலும் வாசிக்க

சமாதான நோக்கு

மலர் 13 இதழ் 02 / டிசம்பர் மாற்றுக் கொள்...

மேலும் வாசிக்க

குடிநீருக்காய் அல்லலுறும் ஆக்கரதன்னை மக்கள்

குடிநீருக்காய் அல்லலுறும் ஆக்கரதன்...

மேலும் வாசிக்க

கிக்கிரிவத்தையும் குப்பையும்

கிக்கிரிவத்தையும் குப்பையும். பசறை......

மேலும் வாசிக்க

மண் சரிவு அபாயத்தினால் அல்லலுறும் தெபெத்தை மக்கள்.

மண் சரிவு அபாயத்தினால் அல்லலுறும் தெ...

மேலும் வாசிக்க

இன உறவூக்கு மொழி அறிவே பிரதானமானது

த. மனோகரன் வீரகேசரி 2016/ 01/ 13 கட்டுரை வ...

மேலும் வாசிக்க