ප්‍රවෘත්ති

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුර...

වැඩි දුර කියවන්න

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධ...

වැඩි දුර කියවන්න

සාම විමර්ශී

13 වෙනි වැළුම 02 වෙනි කලාපය / 2016 දෙසැම්බර් ...

වැඩි දුර කියවන්න

2016 අංක 19 දරන නීති කොමිෂන් සභා සංශෝධන පනත

නීති කොමිෂන් සභා සංශෝධන පනත 2016 අංක 19 න...

වැඩි දුර කියවන්න

මානව හිමිකම් අරුත, සුලමුල සහ විකාශනය 1 කොටස

[caption id="attachment_9367" align="alignleft" width="660"] ඉරිදා 19.06.2016[/caption]...

වැඩි දුර කියවන්න

ඥාණසාර වෙත ලියමි..,

මෙසේ ඔබව ඇමතීම බොහෝ දෙනෙකු මා සමග එකඟ ...

වැඩි දුර කියවන්න

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ සංක්‍රමණික යුක්තිය

අධිනීතිඥ හොවාර්ඞ් වානි සමග සාකච්ඡාවක...

වැඩි දුර කියවන්න

අධිකරණයේ යහපලනය (දිවයින 12.03.2016)

කියවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න...

වැඩි දුර කියවන්න