ප්‍රවෘත්ති

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත

2017 අංක 17 දරන පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීමේ (සංශෝධන) පනත PDF link : Click Here  ...

වැඩි දුර කියවන්න

REGULATIONS OF RIGHT TO INFORMATION ACT, No. 12 OF 2016

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවා...

වැඩි දුර කියවන්න

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ආකෘතිය

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය PDF link...

වැඩි දුර කියවන්න

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම්පත

මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තා කෙටුම...

වැඩි දුර කියවන්න

16/2017 : පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශෝධන)

16/2017 : පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශ...

වැඩි දුර කියවන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ

ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ PDF l...

වැඩි දුර කියවන්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවා...

වැඩි දුර කියවන්න

2003 අංක 09 දරණ පාරිබෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය පනත

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධ...

වැඩි දුර කියවන්න

සාම විමර්ශී

13 වෙනි වැළුම 02 වෙනි කලාපය / 2016 දෙසැම්බර් ...

වැඩි දුර කියවන්න

2016 අංක 19 දරන නීති කොමිෂන් සභා සංශෝධන පනත

නීති කොමිෂන් සභා සංශෝධන පනත 2016 අංක 19 න...

වැඩි දුර කියවන්න

මානව හිමිකම් අරුත, සුලමුල සහ විකාශනය 1 කොටස

[caption id="attachment_9367" align="alignleft" width="660"] ඉරිදා 19.06.2016[/caption]...

වැඩි දුර කියවන්න

ඥාණසාර වෙත ලියමි..,

මෙසේ ඔබව ඇමතීම බොහෝ දෙනෙකු මා සමග එකඟ ...

වැඩි දුර කියවන්න

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ සංක්‍රමණික යුක්තිය

අධිනීතිඥ හොවාර්ඞ් වානි සමග සාකච්ඡාවක...

වැඩි දුර කියවන්න

අධිකරණයේ යහපලනය (දිවයින 12.03.2016)

කියවීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න...

වැඩි දුර කියවන්න